افتتاح وبسایت مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب

وبسایت رسمی مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان افتتاح گردید