راه اندازی آزمایشگاه کیفیت آب

پا پیگیری های انجام شده، آزمایشگاه کیفیت آب راه اندازی و تجهیز گردید.