گروه های پژوهشی

در حال حاضر، این مرکز دارای دو گروه پژوهشی مهندسی منابع آب و هیدرولیک می‌باشد و از خدمات و تخصص بیش از ده هیات علمی متخصص و مجرب بهره می‌گیرد.