اساسنامه

اساسنامه مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب وابسته به دانشگاه کردستان

مقدمه

به منظور تحقق بخشی از وظایف پژوهشی دانشگاه کردستان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی کشور در زمینه عوم و مهندسی آب، مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب وابسته به دانشگاه کردستان بر اساس مجوز شماره  . . .  شورای گسترش آموزش عالــی وزارت علوم، تحقیقات و فنـــاوری، طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوط تأسیس و اداره می‌گردد.

ماده ۱- تعاریف

 • مرکز پژوهشی: منظور مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب است.
 • دانشگاه: منظور دانشگاه کردستان است.
 • وزارتخانه: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ماده ۲- هدف

تحقیق در زمینه‌های مختلف مرتبط با هیدرولیک و منابع آب.

ماده ۳- وظایف

 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه‌های مختلف مهندسی آب و رشته‌های وابسته به آنها
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مهندسی آب
 • انجام فعالیت‌های ضروری برای به کارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده
 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مربوط
 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه مهندسی آب و تلاش برای رفع آنها
 • ایجـــاد تعامل فعــال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمــی و پژوهشــی در داخل و خارج کشور در چهارچوب مقررات و ضوابط
 • ایجــــاد تعامل مطلوب و هماهنگ با نیروهــای ذیصلاح، متخصــص و مبتکر در مؤسسات و نهادهای علمــی- پژوهشی کشور به منظور تحقق اهداف مرکز پژوهشی
 • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی
 • ترویج و انتشار نتایج مطالعات وپژوهش‌های انجام شده به صورت مجله علمی، کتاب، مجله‌های الکترونیکی و نظایر آن برابر ضوابط و مقررات جاری کشور
 • ارائه دستاوردهای پژوهشی در قــالب کارگاه‌هاو دوره‌های آموزشی- پژوهشی‌ کوتاه‌مدت بدون اعطای مدرک رسمی دانشگاهی
 • برنــــامه‌ریزی و برگـــزاری همـایش‌های علمی- تخصصی درزمینه‌های مرتبط در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برابر ضوابط و مقررات جاری کشور
 • اجرای فعالیت‌های اداری، مالی و معاملاتی مرتبط با وظایف پژوهشکده.

ماده ۴

مرکز پژوهشی از تاریــــخ تصویب اساسنامه دارای شخصیت حقـــوقی واستقلال مالی و وابسته به دانشگاه تربیت مدرس است.

تبصره: مرکز پژوهشی از نظر اداری مشابه یک دانشکده خواهد بود.

ماده ۵- محل فعالیت

محل فعالیت مرکز پژوهشی در تهران است.

تبصره: مرکز پژوهشی مجاز است بنا به ضرورت، با پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی نسبت به تأسیس شعبه در سایر نقاط کشور اقدام کند.

ماده ۶- ارکان

 • رئیس
 • شورای پژوهشی
 • گروه‌های پژوهشی

ماده ۷- رئیس

رئیس پژوهشکده، که نمــــاینده قانونی مرکز پژوهشی نزد مراجــع حقیقی و حقوقی است، از میان اعضای هیأت علمی صــــاحبنظر دانشگاه در زمینه علوم و مهندسی آب، با حکـــم رئیس دانشگاه به مدت دو ســـال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۸- وظایف و اختیارات رئیس

 • برنامه‌ریزی ،هدایت، اداره مرکز پژوهشی و نظارت بر فعالیت‌های آن
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و سایر وظایف پژوهشکده
 • تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی به مراجع ذیصلاح
 • پیشنهاد انتصاب مسؤولان مرکز پژوهشی بر اساس تشکیلات مصوب
 • تشکیل شوراهای مورد نیاز برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
 • پیشنهاد تشکیلات و نمودار سازمانی مرکز پژوهشی به رئیس دانشگاه
 • ایجاد ارتباط منظم و سازنده میان مرکز پژوهشی و سایر بخش‌های داخل و خارج دانشگاه برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
 • امضای قراردادهـا، اسناد و مدارک اداری و مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات دانشـگاه
 • تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های مورد نیاز مرکز پژوهشی درحدود اختیارات قانونی
 • ارائه گزارش عملکرد سالیانه به رئیس دانشگاه.

تبصره: ‍رئیس مرکز پژوهشی می تواند بخشی ازوظایف واختیارات خود را، با حفظ مسؤولیت وبا تأیید رئیس دانشگاه، به معاون/ معاونان مرکز پژوهشی تفویض نماید.

ماده ۹- ترکیب شورای پژوهشی

 • رئیس مرکز پژوهشی (رئیس شورا)
 • معاون پژوهشی مرکز پژوهشی (نایب رئیس و دبیر شورا)
 • مدیران گروه‌های پژوهشی مرکز پژوهشی
 • دو تا پنج تن از متخصصان صاحبنظر در زمینه فعالیت‌های تخصصی پژوهشکده.

تبصره۱- اعضای مذکوردربند ۴ به پیشنهاد رئیس مرکز پژوهشی و تأیید وحکـــم رئیس دانشگاه به مدت دو سال منصوب مـی‌شوند.
تبصره۲- یک تا سه تن از اعضــای مذکور در بند ۴ از میان مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه،که مرتبط با مهندسی آب باشند، انتخاب خواهند شد.

ماده ۱۰- وظایف واختیارات شورای پژوهشی

 • تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی- پژوهشی مرکز پژوهشی
 • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی مرکز پژوهشی و نظارت برحسن اجرای آنها
 • برنامــه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سـایر مؤسسات و نهادهـای علمی- پژوهشـی
  کشور برابر ضوابط و مقررات دانشگاه
 • بررسی و تصـویب برگـــزاری کارگاه‌ها ودوره‌های آموزشی- پژوهشی کوتاه مدت و همایش‌های
  علمی در چهارچوب وظایف مرکز پژوهشی
 • ارزیابی نتایج طرح‌های توسعه‌ای و پژوهشی و عملکرد کارگاه‌ها ودوره های آموزشی- پژوهشی کوتاه مدت مرکز پژوهشی
 • بررسی و اظهارنظر در مورد صلاحیت علمی متقاضیـان عضویت در هیأت علمی مرکز پژوهشی
 • بررسی و تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی مرکز پژوهشی
 • نظارت بر انتشار کتاب، مجله و سایر منابع اطلاعات علمی مرکز پژوهشی
 • بررسی و تصویب سفرهای علمی، بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی پژوهشکده.

ماده ۱۱- منابع مالی

 • درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشـــاوره‌ای، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی کوتاه‌مدت و عرضه محصولات علمی مرکز پژوهشی (کتاب، مجله و…)
 • کمک‌های دریافتی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبـط از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و ترابری و …
 • هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اعتبارات بودجه عمومی.

ماده ۱۲- مقررات مالی

مرکز پژوهشی از نظر مقررات مالی و معاملاتی مشمول «قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسســات آموزش عالی و تحقیقاتی» مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مقررات خــاص دانشگاه است.

ماده ۱۳- مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی

اعضــــای هیأت علمی مرکز پژوهشی از نظر مقـررات استخدامـی و نحوه گزینش علمی وعمومی تـــــابـع ضوابط و مقررات جاری «وزارتخانه» هستند.

ماده ۱۴

فضا، امکانات و تجهیزات مرکز پژوهشی باید مطابق ضوابط و مقررات « وزارتخانه» باشد.

ماده ۱۵

مرکز پژوهشی تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابـــط و آیین‌نامه‌های مربـــوط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و «وزارتخانه» و سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد.

ماده ۱۶

مرکز پژوهشی در موارد ذیل پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می‌شود:

 • به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید شورای دانشگاه
 • درصورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط و مقررات «وزارتخانه» و ســـایر قوانین و مقررات جاری کشور به تشخیص «وزارتخانه».

ماده ۱۷

درصورت انحلال مرکز پژوهشی طبق مقررات «وزارتخــــانه»، اموال و دارایی‌های مرکز پژوهشی پس از تسویه دیون به دانشگاه منتقل خواهد شد.

ماده ۱۸

مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، تابع ضوابط و مقررات «وزارتخانه» است.

ماده ۱۹

هر گـــونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیــس مرکز پژوهشی و تأیید شورای دانشگاه و تصــویب شورای گسترش آموزش عالی «وزارتخانه» امکانپذیر است.

ماده ۲۰

این اساسنامه در ۲۰ ماده و ۵ تبصره درتاریـخ ………………… به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.